top of page
מדיניות פרטיות
LOGOLONG CARE.png

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies)

משתמש יקר אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש.

השימוש והפעילות באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש ללא הגבלה או הסתייגות. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לצרכי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

מדיניות פרטיות

 

בעת שמשתמש עושה שימוש באתר, נאסף עליו מידע. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי: שמו וכתובתו, כתובת הדוא"ל שלו וכיו"ב. את המידע הזה המשתמש מוסר לאתר ביודעין, לדוגמא בעת רישום לאתר (להלן: "מידע אישי"). מנגד, חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש בצורה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו: העמודים בהם צפה, המוצרים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) ממנה פנה ועוד. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר (להלן: "מידע סטטיסטי"). 

לחברה הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר זה, וכן לבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע ביחס למשתמשים. זאת, לרוב, כפועל יוצא מרצונה של החברה לספק למשתמשים באתר חווית גלישה נעימה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי. 

בעשותו שימוש באתר זה, המשתמש מאשר לחברה לעשות כל שימוש שתמצא לנכון במידע סטטיסטי אודותיו ואודות הרגלי השימוש שלו באתר, ואף להעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותו באופן אישי. 

החברה מתחייבת שלא למסור מידע אישי של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של החברה בקשר לתפעול האתר. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי החברה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה לחברה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת. 

בעצם הרישום לאתר, נותן המשתמש את הסכמתו להכללתו במאגרי המידע שמנהלת ו/או תנהל החברה ו/או חברות קשורות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). המידע שניתן בהתאם לסעיף זה, ניתן מרצונו של המשתמש בלבד לשם ביצוע הפעולות וכן יידוע המשתמש אודות מוצרים חדשים והטבות וכן מתן עצות קוסמטיות. 

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין. Cookies הם קבצים קטנים אשר ממוקמים על המכשיר של המשתמש ומשמשים, בין היתר, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיהם האישיות של המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע. באפשרות המשתמש לדחות קבלה של Cookies מהאתר למכשירו בכל עת במידה והוא משתמש בדפדפן המאפשר זאת. 

המשתמש מסכים כי המידע שיימסר לחברה, כאמור לעיל, יכול שיועבר למאגרי מידע שמחוץ לגבולות ישראל, בהתאם לתנאי לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001. 

בקשות לעיון במידע וכן להסרת פרטי משתמש ממאגר המידע, יש להפנות לכתובת הבאה: longcarepro@gmail.com

bottom of page